Miljöpolicy

St Olavsloppets miljöpolicy

St Olavsloppet är en folkfest som bjuder på spänning, glädje, social gemenskap och som gynnar folkhälsan då det ofta är målet för friskvård och sammansvetsning av gänget i företag, byar, föreningar, institutioner och organisationer.

Loppet kallas för världens vackraste landsvägsstafett, en bild som vi är mån om att bevara. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att minimera den påverkan loppet har på vår miljö.

Som en av länets största idrottsarrangörer ska St Olavsloppet vara en god förebild inom miljöområdet.

St Olavsloppets Miljöpolicy

St Olavsloppets miljöpåverkan ska minskas genom följande åtgärder:

  • St Olavsloppet ska vara ett miljömedvetet arrangemang där hänsyn till miljön skall vägas in i alla beslut och i våra val av samarbetspartners.
  • Reducera transporter och inom organisationen utnyttja förnybara energikällor.
  • St Olavsloppet ska följa lagar, förordningar och föreskrifter i svensk miljölagstiftning.
  • St Olavsloppet ska hushålla med materiella resurser och återanvända och återvinna använt material.
  • St Olavsloppet ska inom organisationen och gentemot deltagare utbilda, informera och inspirera till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande som främjar en hållbar utveckling.
  • St Olavsloppet ska bevara frilufts-, natur-, och kulturvärden i de områden som används.
  • St Olavsloppet ska följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet.

För att uppfylla detta ska ledningen av St Olavsloppet arbeta med följande områden:

Transporter – St Olavsloppets miljöpåverkan ligger främst inom transporter. Vi vill minska vår påverkan inom detta område så långt det är möjligt och inom de ramar som finns för att evenemanget ska fungera. Detta sker genom att aktivt påverka deltagare, medföljande och åskådare att så långt det är möjligt samåka. St Olavsloppets ledning skall sträva efter att enbart använda miljöklassade bilar.

Information/utbildning – Vi ska öka vår medvetenhet och kunskap inom miljöområdet samt implementera dessa kunskaper så långt det är möjligt i loppet. Vi ska också uppnå ständig förbättring genom kontinuerlig utvärdering av vårt miljöarbete.

Avfall – Vi ska sträva efter att minimera avfall under loppet. Vid inköp av förbrukningsmaterial ska vi välja alternativ med låg miljöpåverkan. Vi uppmanar deltagarna att använda egen vätskebehållare för att fylla på vatten vid växlingsstationerna.

Har du synpunkter på vårt miljöarbete? Kontakta oss gärna på larspeterbring@gmail.com.

Translate »